bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac

24.04.2017

2. Wymagania dodatkowe
a) praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
b) znajomość programu Płatnik,
c) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
d) umiejętność sporządzania list płac, deklaracji ZUS i podatkowych,
e) znajomość gospodarki kasowej.
f) wykształcenie ekonomiczne,
g) znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych oraz nauczycieli, znajomość przepisów prawa miejscowego,
h) komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku, rzetelność, odpowiedzialność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
b) naliczanie zasiłków ZUS (np. opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie),
c) sporządzanie niezbędnych dla ZUS, US i GUS deklaracji i sprawozdań,
d) prowadzenie gospodarki kasowej,
e) sporządzania przelewów za faktury, potrąceń z list płac,
f) obsługa PFRON.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w marcu 2017r. nie przekroczył 6%.

5. Warunki pracy
a) praca jednozmianowa,
b) praca administracyjno- biurowa, wymagająca bezpośredniego kontaktu z pracownikami jak
również kontaktu telefonicznego,
c) praca przy monitorach ekranowych,
d) zastrzegamy sobie prawo zawarcia umowy na czas określony (art. 16 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych). Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3
ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po
raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się
egzaminem.

6. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności
prawnych,
e) oświadczenie o tym, iż nie był /-a skazany /-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
h) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
i) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.

7. Termin składania dokumentów
do 02 maja 2017r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - specjalista ds. płac”.

8. Miejsce składania dokumentów
sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie,
ul.3 Maja 18e, 55-200 Oława.

9. Inne informacje
a) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016.992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. 2016.902),
b) wymagane dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły po upływie określonego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane,
c) w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Szkoły,
d) kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych,
e) informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej, www.bip.starostwo.olawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie ul. 3 Maja 18e 55-200 Oława,
f) złożonych dokumentów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia.
g) administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.
Zjednoczonej Europy w Oławie, ul.3 Maja 18e 55-200 Oława. Dane będą przetwarzane do
celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek
podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks Pracy (teks jedn. Dz.U.2016.1666 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U tekst jedn. Dz.U.2016.902).
Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych
i ich poprawienia.

Opublikował: Sylwia Ptak
Publikacja dnia: 24.04.2017

Dokument oglądany razy: 690
« inne aktualności