bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy

15.05.2019

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy) :
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie ul. 3 Maja 18e,
55-200 Oława.

2. Wymagania niezbędne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych
b) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
d) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
e) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
f) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
g) znajomość obsługi programów: PFRON, Płatnik, Portal GUS, SIO
h) znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych oraz nauczycieli,
i) znajomość gospodarki kasowej,
j) umiejętność sporządzania list płac, deklaracji ZUS i podatkowych,
k) praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
l) umiejętność analitycznego myślenia, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy.

4. Zakres zadań realizowanych na stanowisku:
a) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
c) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
d) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
e) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
f) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
g) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów.
h) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
i) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
j) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
k) przestrzegania dyscypliny budżetowej.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji*,
f) kserokopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie na wymaganym stanowisku,
g) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
h) kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie,
i) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
j) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy osoby, której zostanie przedstawiona oferta pracy).

6. Miejsce i termin składania dokumentów.
a) dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie ” w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie ul. 3 Maja 18e, 55-200 Oława w terminie do 27 maja 2019r. do godz. 15:30.
b) aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:
a) procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – ocena złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;
II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie,
b) o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie,
c) informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oławie http://www.bip.starostwo.olawa.pl oraz na stronie BIP szkoły http://www.bip.zsp2olawa.edu.pl/,
d) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 313 26 36 w godz. 8:00 – 15:00,
e) przewidywany termin zatrudnienia: 1 sierpnia 2019 r.

* załącznik do pobrania: oświadczenie

Opublikował: Sylwia Ptak
Publikacja dnia: 15.05.2019

Dokument oglądany razy: 134
« inne aktualności